Dr. Gaurish Laad

President

Dr. Anupama Kudchadkar

Past President

Dr Naguesh Pai Kakode

Vice President

Dr. Sabrina Vaz

Vice President

Dr. Uma Dubhashi

Treasurer

Dr. Karla Faleiro

Hon. Secretary

Dr. Diksha Phadke

Jt. Secretary

Dr. Reshu Sharma Vernekar

Jt. Secretary