2021 - 2022

Dr. Gaurish Laad

President

Dr. Karla Faleiro

Hon. Secretary

2020 - 2021

Dr. Anupama Kudchadkar

President

Dr. Reshu Sharma Vernekar

Hon. Secretary

2019 - 2020

Dr. Rupa Valaulikar

President

Dr. Agnita Kamat

Hon.Secretary

2018 - 2019

Dr. Rohit Hede

President

Dr. Agnita Kamat

Hon.Secretary

2016 - 2018

Dr. Naguesh Pai Kakode.

President

Dr. Gaurish Laad

Hon.Secretary